رئیس همایش:

دکتر غلامرضا نوروزی (رئیس شورای سیاست گذاری، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران)

2895

مسئول کل برگزاری:

سید مصطفی هاشمی طبا (عضو شورای سیاست گذاری، وزیر صنایع و معادن اسبق، رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک سابق)

هاشمی طبا

دبیران علمی همایش:

دکتر شاهین صالحی (دبیر علمی پزشکی ورزشی در همایش، معاونت پژوهشی گروه پزشکی ورزشی- استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

صالحی

دکتر محمد حضوری (دبیر علمی تغذیه ورزشی در همایش، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و مسئول کمیته تغذیه فدراسیون پزشکی ورزشی ایران)

حضوری

دکتر فریبرز هوانلو (دبیر علمی علوم ورزشی همایش، دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، دبیر انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران)

dr. hovanlo

مشاور عالی:

دکتر فرهاد مرادی شهپر

photo_2017-07-15_05-18-22

مشاور عالی:

حسین پرهیزکاری

آقای پرهیزکار

مسئول اجرایی:

مصطفی کاظمی

OLYMPUS DIGITAL CAMERA