علاقمندان به شرکت در نمایشگاه و اجاره غرفه های نمایشگاه  بطرق زیر اقدام نمایند :

  1. فرم درخواست موجود در سایت را بصورت آنلاین تکمیل یا بصورت چاپی تهیه و به آدرس ایمیل مجری ارسال نمایند .
  2. از طرف مجری تقاضای درخواست کننده بررسی و متعاقباً نامه پذیرش و فرم مالی برای متقاضی ارسال خواهد شد.
  3. متقاضی نسبت به تکمیل و امضای فرم های مورد نظر و پرداخت مابقی وجه مربوطه اقدام خواهد نمود.
  4. از سوی برگزار کننده نامه تأییدیه وصول وجوه و اختصاص غرفه برای متقاضی ارسال خواهدشد.
  5. با وصول نامه تأییدیه متقاضی برای تحویل غرفه استاندارد یا تحویل مکان برای ساخت غرفه خود روز نهم مرداد ماه به محل هتل المپیک مراجعه خواهند نمود .
  6. عملیات آماده سازی غرفه، استقرار تجهیزات یا مواد مورد نظر نمایشگاهی ساعت ۶ روز دهم مرداد ماه پایان خواهد یافت.
  7. نمایندگان متقاضیان در صورت هرگونه ابهام می توانند شخصاً ( با معرفی کتبی مدیرعامل ) به ستاد برگزاری نمایشگاه مراجعه نمایند.