راهنما و ثبت نام در کارگاه ها

 

 پیش نیاز: داشتن مدرک تحصیلی یا دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی یا مدرک مربیگری.

 پس از نام نویسی در سامانه می توانید نسبت به ثبت نام در هریک از کارگاه ها اقدام نمایند. هزینه شرکت در هریک از کارگاه های تخصصی مبلغ ۸۰ هزار تومان می باشد.

هزینه ثبت نام در کارگاه های مرتبط با فدارسیون بدنسازی و پرورش اندام مبلغ ۱۰۰ هزار تومان می باشد.
.