راهکارهای تغذیه ای در مدیریت وزن و ترکیب بدنی

برنامه غذایی ایده آل برای ارتقاء عملکرد ورزشی

آخرین دستاورد های علمی درعرصه مکمل های ورزشی

بدنسازی در بیماران و گروه های خاص (بانوان، کودکان و سالمندان)

جایگاه علم تمرین در بدنسازی، روش ها و ابزار ها

راهکارهای نوین در ریکاوری و پیشگیری از بی تمرینی

دستاورد های جدید در فیزیولوژی ورزش بدنسازی

سیستم های تمرینی ویژه برای بدنسازی و فیتنس بدون بکار بردن مکمل ها

برنامه ریزی حسب ویژگیهای فیزیولوژی برای تمرینات قهرمانان

ارائه روش های افزایش آگاهی جامعه نسبت به استفاده صحیح از مکمل های غذایی و رژیمی و ورزشی

تبیین روش های تشخیص تضمین کیفیت و سلامت مکمل های ورزشی

بررسی و چگونگی تدوین استانداردهای مورد نیاز در تولید و واردات مکمل های غذایی و رژیمی و ورزشی

روش های علمی تجویز  مکمل های ورزشی برای رشته های مختلف ورزشی

بررسی راهکارهای عرضه صحیح مکمل های ورزشی در بازار مصرف

ارائه چگونگی شناسایی و بکارگیری دستگاه های ورزشی ایزومتریک، ایزوتونیک، و ایزوکنتیک برای اهداف متفاوت

بیان استانداردهای آرگونومیک دستگاه های بدن سازی

تبیین تفاوت دستگاه های بدن سازی با روش وزنه آزاد و کاربرد آنها

ضرورت بکارگیری سیستم های پایش در آمادگی جسمانی و تشخیص صدمات جسمانی و مکانیزم های آنها

اهداف، انگیزه ها و فرهنگ تناسب اندام و بدنسازی