کارگاه شکم و پهلو
cx

محل برگزاری کارگاه شکم و پهلو cx  مورخ ۶ بهمن:

تهران، خیابان شیخ بهایی، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا ( س )، دانشکده تربیت بدنی

 

 

حامیان معنوی